Konkurss "Elements of AI"

“Mākslīgā intelekta sertifikāts un MacBook Pro. Uzvarētāja komplekts!” konkursa noteikumi:

1. “Mākslīgā intelekta sertifikāts un MacBook Pro. Uzvarētāja komplekts!” konkursu (turpmāk tekstā - Konkurss) organizē nodibinājums “IT Izglītības fonds”, reģ. nr. 40008245903, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214, Rīga, Latvija, LV-1039, (turpmāk - Konkursa organizētājs).

2. Konkursa norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Konkursa organizētājs un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Konkursa dalībniekiem.

3. Konkursa norises teritorija – visa Latvijas Republikas teritorija. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu.

4. Konkursa norises sākuma datums ir 2020. gada 5. novembris. Konkursa norises beigu datums ir 2021. gada 15. februāris. Dalības pieteikšana Konkursā ir no 2020. gada 5. novembra plkst. 00:00 līdz 2021. gada 31. janvārim plkst. 23:59.

5. Lai piedalītos Konkursā, Konkursa dalībniekam mājaslapā www.elementsofai.lv jāpiesakās un jāpabeidz “Elements of AI” bezmaksas tiešsaistes kurss par mākslīgo intelektu. Kursu beidzot, “Elements of AI” piešķir elektronisku sertifikātu. Lai pieteiktu dalību Konkursā, dalībniekam jānosūta savs sertifikāts uz e-pastu fonds@startit.lv. E-pasts jānoformē tā, lai būtu saprotams, ka šis ir pieteikums dalībai konkursā, pievienojot arī saņemto sertifikātu. E-pasta temats: “Pieteikums dalībai konkursā “Mākslīgā intelekta sertifikāts un MacBook Pro. Uzvarētāja komplekts!”

• Konkursa dalībnieks piedalīties izlozē var vienu reizi visā Konkursā norises laikā.

6. Lai piedalītos Konkursā, nav nepieciešams veikt pirkumu vai maksāt dalības maksu.

7. Konkursā nedrīkst piedalīties tā organizētāji: nodibinājums “IT Izglītības fonds”.

8. Konkursa norises laikā Konkursa organizētājs veic noteiktu datu ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Konkursa laimētāju. Dati tiks uzglabāti atbilstoši Privātuma politikai https://www.elementsofai.lv/faq/priv%C4%81tuma-politika-angliski un Konkursa noteikumiem, saskaņā, ar kuriem tiek apstrādāti personas dati Konkursa organizēšanai. Ar Privātuma politiku var iepazīties šeit: www.elementsofai.lv. Ar Konkursa noteikumiem var iepazīties www.elementsofai.lv.

9. Iesniedzot informāciju par sevi, Konkursa dalībnieks piekrīt, ka tiks veikta viņa personas datu apstrāde “Mākslīgā intelekta sertifikāts un MacBook Pro. Uzvarētāja komplekts!” Konkursa ietvaros. 

10. Piesakot dalību Konkursā, Konkursa dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un tos ievēros.

11. Konkursa dalībnieks apliecina, ka mājaslapā www.elementsofai.lv norādītā informācija ir patiesa. Konkursa dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par iesniegtās informācijas pareizību. Nepareizi iesniegta informācija var būt par pamatu balvas neizsniegšanai.

12. Balvu fonds:

• 1 (viens) personālais dators MacBook Pro.

13. Tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās Konkursa dalībnieki, kuri iesūtījuši “Elements of AI” elektronisko sertifikātu.

14. Izloze notiek 2021. gada 15. februārī, plkst. 11:00. Izlozē piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu no 2020. gada 5. novembra plkst. 00:00 līdz 2021. gada 31. janvārim plkst. 23:59. Izlozi veiks nodibinājuma “IT Izglītības fonds” darbinieks un trīs valdes locekļi. Katrs sertifikāts tiks izdrukāts un ievietots kopējā izlozes kastē. Pēc nejaušības principa fonda darbinieks izvilks laimīgo lozi. Izlozes process tiks filmēts. Izlozē tiks izlozēts 1 (viens) personālais dators MacBook Pro.

15. Laimētājs tiks publicēts “Start IT” Facebook kontā nākamās dienas laikā pēc izlozes. Facebook kontā tiks publicēts laimētāja vārds un uzvārds.

16. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi – nosūtot e-pastu uz laimētāja norādīto e-pasta adresi un noskaidrojot laimētāja kontaktinformāciju. Balva tiks nosūtīta laimētājam ar kurjera starpniecību.

17. Konkursa organizētājs neatbild par balvas ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai nodošana trešajām personām netiek pieļauta.

18. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

19. Konkursa organizētāji nevar tikt uzskatīti par atbildīgiem, ja Konkursa dalībnieki neievēro šos noteikumus.

20. Konkursa organizētājs nenes atbildību par dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti noteikumi vai dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar laimētāju nav izdevies sazināties no Konkursa organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.

21. Konkursa organizētājs neatbild par tehniskām problēmām, kuras radušās tehniskajās ierīcēs, no kurām tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

22. Ar jautājumiem par Konkursa norisi vai laimesta saņemšanu iespējams vērsties pie Konkursa organizatora nodibinājuma “IT Izglītības fonds”, zvanot pa tālruni +371 22013903 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 vai rakstot e-pastu fonds@startit.lv līdz 2021. gada 31. janvārim.

23. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs atsaukt savu dalību Konkursā, vēršoties ar rakstveida iesniegumu uz fonds@startit.lv un iesniegumā norādot konkrētā Konkursa nosaukumu.

24. Konkursa organizētāja un dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti šajos noteikumos.

25. Visos citos gadījumos, ko neregulē šie noteikumi ir piemērojami Latvijas Republikas likumi.

26. Jebkurš strīds, pretruna vai prasība, kas izriet no vai saistībā ar šiem noteikumiem  vai to pārkāpumu ir risināms ar tiesas palīdzību Latvijas Republikā. Strīdam piemērojami Latvijas Republikas likumi.

27. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Konkursu ir tikai informatīvs raksturs. Organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas Konkursa noteikumos, lai nodrošinātu Konkursa drošu un godīgu norisi. Konkursa noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža.